قرارداد

  قرارداد مشارکت سرمایه گذاری

با عنایت به مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی در خصوص آزادی اراده در انعقاد قرار داد ها و با توجه به ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای  مستقیم و نظر بر اینکه، طرفین این قرارداد در نظردارند با یکدیگر همکاری تجاری داشته باشند لذا  با توجه به  توافق و تفاهم کامل طرفین و ضمن العقد خارج لازم که به اقرار عقد مزبور بطور شفاهی بین طرفین ذیل الذکر انعقاد یافته قرارداد مشارکت مدنی ذیل فیمابین:

الف : مجموعه نایس کوین با مدیریت آقای ……………..…….. به عنوان نماینده مجموعه با کد ملی …………………………..به ‏نشانی:………......................................................……………….و شماره تماس :.............................. که من بعد در این قرار داد به اختصار شریک اول ”  نامیده میشود از یکطرف ، ”

و

ب : آقای /خانم ………………………………… فرزند ………………… دارای شماره شناسنامه …….........……. و کدملی ……………………………. به‏ نشانی: ……………………….......................………………………………….و شماره تماس ثابت : ................................... که در این قرارداد اختصارا” ” شریک دوم “نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردید و طرفین  ضمن العقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد گردیدند.

ماده ۱ )  مقدمه

1) ضمایم قرارداد:  کلیه پیوست های مندرجه دراین قرارداد و تمامی  اقدامات مکتوب مرتبطه با این قرارداد ازقبیل الحاقات؛ اضافات؛ اصلاحات، تغییرات، صورتجلسات ، خلاصه مذاکرات و متمم های آتی میباشد که به امضاء طرفین یا نمایندگان منتخب آنان رسیده و جزء لاینفک این  قرارداد بوده و به همراه  اصل قرارداد پیکر واحدی را تشکیل میدهند.

2)  شخص ثالث : هر شخص حقیقی یا حقوقی بغیر از شرکاء اول ودوم  بمنزلۀ شخص ثالث می باشد.

3) مفرد و جمع : کلماتی که بصورت مفرد و جمع در این قرارداد بکار رفته دارای هر دو معنی جمع و مفرد بوده و بکار بردن کلمه ای بصورت مفرد یا جمع موجب نفی دیگری نخواهد شد.

4) عناوین قرارداد : عناوین بکار رفته در این قرارداد بمنظور سهولت در رجوع بوده و در صورت ابهام یا تفاوت یا تباین فیمابین عناوین و متن مواد ، متن مواد معتبر می باشد و در صورتیکه تعارض یا تباینی بین متون قرارداد و ضمائم آن حادث گردد متن قرارداد مرجح و صائب خواهد بود .

ماده ۲- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارتست از مشارکت طرفین در………………………………………….


ماده 3- مدت  مشارکت مدنی:

1 ) مدت  مشارکت مدنی حاضر از تاریخ  …………….  تاتاریخ …………………می باشد و درصورتیکه در طول مدت قرارداد فسخ و یا قوانین تغییری نکرده باشد ، با توافق طرفین به صورت ماهانه طبق قوانین تمدید  خواهد شد .

2 )  مذاکره برای تمدید و یا سکوت و یا تداوم فعالیت طرفین، مادامیکه توافق کتبی تنظیم و امضاء و مبادله نگردیده به منزله تمدید قرارداد  تلقی نخواهد شد.

3 ) خاتمه مدت و یا فسخ قرارداد : در صورتی که طرفین به وظایف خود عمل ننمایند و یا این که بین طرفین تسویه حساب صورت پذیرد به منزله ی فسخ و اتمام قرارداد خواهد بود.

ماده4- سرمایه و سود و زیان:

1 ) سرمایه مشارکت مدنی متشکل از دو بخش ریالی و غیر ریالی بشرح زیرمی باشد.

آورده شریک دوم معادل ………............................................................…..  تومان وجه نقد و ..................................................................................به صورت غیر نقدی میباشد.

2 )  درصورتیکه شریک دوم قصد خارج نمودن هر قسمت از آورده خود پیش از تکمیل دوره را داشته باشد، مراتب به صورت کتبی یا غیر کتبی درخواست و شریک اول مکلف به پذیرش آن می­باشد.

3 )  در صورت افزایش یا کاهش سرمایه نسبتهای مندرج در بندها  رعایت خواهد شد.

4 ) سرمایه مشارکت مدنی حاضر با توافق طرفین دفعتا” واحده در اختیار شریک اول بعنوان مدیر اجرایی قرار خواهد گرفت و شریک اول بعنوان امین و وکیل طرفین متعهد است سرمایه دراختیار را در جهت موضوع قرارداد مصرف نماید.

5 ) سود وزیان حاصله از مشارکت حاضر بصورت علی الحساب بین طرفین در پایان دوره مشارکت محاسبه و تسویه خواهد شد.

6 ) سود و زیان طرفین طبق جدول زیر مابین هر دو طرف به صورت یکسان میباشد و در صورت سود ده یا زیان ده بودن دوره , طرفین تضمین و تعهد می نماید تا به مقدار گفته شده سود و زیان طرف مقابل را پرداخت نمایند.

سود حاصله دوره 0 تا 4± درصد : 0% در قبال آن دوره

سود حاصله دوره 4± تا 7± در صد : 1% درقبال آن دوره

سود حاصله دوره 7± تا 12± در صد : 2% درقبال آن دوره

سود حاصله دوره بیش از 12± در صد : 3% درقبال آن دوره

7 ) طبق مطلب بالا , در صورتی که در اتمام دوره سود مثبت باشد طرف اول 1 تا 3 در صد از سود دوره را به عنوان حق الزحمه دریافت میکند و همچنین در صورتی که دوره زیان ده و منفی باشد 1 تا 3 در صد را به عنوان سهم مشارکت به طرف مقابل پرداخت مینماید

ماده5- وظایف مدیر اجرایی :

شریک اول عهده دار هدایت ،اجراء و نظارت بر حسن انجام امور قرارداد از جمله موارد زیر است  :

  • مدیریت مستمر و دائم در خصوص قرارداد حاضر تا خاتمه مدت .
  • بازاریابی و مذاکره با مشتریان و بروزرسانی و امکانات جدید.
  • تأدیه تمام هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم  ناشی از انجام موضوع قرارداد از قبیل اجاره ها , سایت , کارکنان و غیره.
  • جلوگیری از تضییع و تفریط و اسراف و تبذیر
  •  بستن حسابهای این مشارکت در پایان هر ماه شمسی و تنظیم ترازنامه عملیات ماهانه و محاسبه سود و زیان.
  • پرداخت/واریز سهم سود ماهانه به شریک دوم  به حساب اعلام شده مربوطه درپایان هر ماه شمسی.
  • نظارت بر عملکرد و  پیگیری اجرای صحیح  اقدامات در جریان.
  • طرف اول حق دارد پس از بررسی های لازم در موارد مختلف ورود کند و یا تغییرات انجام دهد از جمله موارد سرمایه گذاری ,  اخذ قرار داد های همکاری , قوانین , روش کار و غیره .

ماده 6 ) سایر حقوق و  تعهدات طرفین :

1 )  شریک دوم حق انتقال این قرارداد را جزئا یا کلا ،ولو به صورت نمایندگی و وکالت و صلح حقوق و غیره بدون موافقت شریک اول را ندارد.

2 ) طرفین تأیید می‌نمایند که از موضوع و جزئیات مشارکت حاضر  اطلاع کامل داشته و و دامنه قرارداد و الزامات تعریف شده در آن و همچنین تمامی مخاطرات اجرای پروژه را بررسی و شناسایی کرده و به آن واقف هستند و دانش فنی و سایر نیازمندی‌های اجرای تعهدات خود را در اختیار دارند و یا می‌توانند تأمین کنند و هیچ‌گونه امر مجهول و مبهمی برای آن‌ها وجود ندارد که بعداً بتوانند در مورد آن به جهل خود استناد کنند.

3 )اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد، نشانی های مندرج در صدر این قرارداد بوده  و مادامیکه تغییر آن به طرف مقابل ابلاغ نگردیده به منزله اقامتگاه قانونی طرفین محسوب میگردد که میبایست در اسرع وقت به طرف پیش رو گزارش داده شود.

ماده 7 ) فسخ قرارداد :

1 ) طرفین  میتواند با اعلام کتبی یا غیر کتبی  به شریک طرف دیگر خود نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند .

2 ) طرفین می توانند در هر زمان نسبت به فسخ این قرارداد اقدام نمایند و طرفین میبایست بعد از ارسال درخواست , در مدت زمان مشخص شده تا فسخ قرارداد  نسبت به محاسبه حساب های خود اقدام و در روز اخر تسویه حساب کامل انجام دهند.

3 ) در صورت فسخ قرارداد از سوی شریک دوم  اصل سرمایه وی بعد از اتمام محاسبات لازم به وی مسترد می­گردد و در صورت تاخیر روزانه به مبلغ صد هزار تومان طرف اول جریمه میشود.

ماده8  ) فورس ‏ماژور:

1 ) هرگاه اجرای هریک از تعهدات موضوع این قرارداد از طرف هریک از طرفین، در نتیجة حوادث غیرمترقبه یعنی واقعه‌ای‏ که خارج از کنترل معقول طرفین باشد، از قبیل حوادث طبیعی ، بحرانهای اقتصادی ، تحریم ها و مسدود سازی , توقیف ها غیر ارادی متوقف گردد و یا به تأخیر افتد، طرف مربوطه از وظیفة ایفای تعهداتی ‏که واقعه فوق ‏الذکر بر آن اثر گذاشته است، تا زمانی‏که اثر واقعه مذکور متوقف گردد، معاف خواهد بود.

2 ) در صورتی‏که دورة فورس ‏ماژور بیش از سه ‏ماه به‏ طول انجامد، طرفین در مورد نحوه ادامه قرارداد یا اقاله آن با  یکدیگر به توافق خواهند رسید.

3 ) تغییر نرخ ارز و معاملات اشتباه فورس ماژور تلقی نمیگردد.

4 )در صورتی که طرف دوم درخواست برداشت بخشی از سرمایه خود را داشت حداقل سه روز کاری طرف اول فرصت دارد تا پرداخت را انجام دهد و یا در صورتی که اطلاعات حساب طرف دوم دارای مشکلی باشد که امکان ارسال وجود نداشته باشد و یا احتمال ایجاد خسارت به طرفین وجود داشته باشد این امر میتواند به تاخیر افتد تا مشکل بر طرف گردد و این امور شامل جریمه نمیباشد .

ماده 9 ) حفظ اسناد و  اطلاعات :

1 ) طرفین از افشاء و در اختیار قراردادن هرگونه اطلاعات فنی، اجرایی و سازمانی برنامه‌ها و پروژه‌های مرتبط یا غیرمرتبط با قراردادبه شخص ثالث خودداری نموده و آن را کاملاً محرمانه تلقی نمایند. طرفین قرارداد می‏بایست به ‏محض کشف هرگونه استفاده و یا افشای غیرمجاز اطلاعات و یا موارد محرمانه یا هرشکل دیگر ، شریک دیگر را مطلع نموده و به هر روش معقولی با یکدیگر در جهت بازیابی مالکیت اطلاعات و یا موارد محرمانه همکاری نموده و مانع استفادة غیرمجاز آن در آینده گردند.

2 ) هریک از شرکاء ممکن است اطلاعات محرمانه را حسب دستور مقامات ذی‏صلاح قضایی افشا نماید که در این صورت باید قبل از چنین عملی به ‏صورت مستدل و کتبی شریک دیگر را مطلع سازند و در صورتی که حکم حکومتی و قضایی صادره مبنی بر مسدود سازی حساب ها و اطلاعات و غیره باشید طرفین حق دارند بدون اجازه کتبی طرف مقابل از دستورات پیروی نمایند.

 ماده 10 )  حل اختلاف :

1 )  کلیۀ حقوق و تعهدات و روابط مالی و حقوقی طرفین قرارداد  تابع قوانین و مقررات جاریه در جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوطه حاکم بر روابط طرفین در این قرارداد خواهد بود.

2 ) در صورت بروز اختلاف در اجراء یا تفسیر این قرارداد ، موضوع یا موضوعات مورد اختلاف بدواً از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول توافق از طریق  مراجع قضایی حل و فصل می گردد.

3 ) نظر  داورمرضی الطرفین منتخب فوق برای طرفین قطعی – غیر قابل اعتراض و لازم الاجراء می باشد.

4 ) حق الزحمه داور بر عهده محکوم علیه می باشد.

ماده11 ) قوانین پیوستی :

قوانینی که به صورت پیوست این قرار داد میباشند لازم الاجراست و ارزشی برابر مندرجات در این صفحه را داراست.

پیوست ها ........................................................

ماده 12 ) نسخ قرارداد :

این قرارداد در      12    ماده، و در ……………………………… پیوست تهیه ، تنظیم  و درتاریخ …………. و در .................................................................. امضا و مبادله  گردید و تمام نسخ آن دارای ارزش واحد هستند.

شریک اول                                                                     شریک دوم